Ullerup Bæk Skolen

Vi skaber fremtiden

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
image

Pædagogiske principper

Ullerup Bæk Skolens Vision, Værdigrundlag og Målsætninger
Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes
selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at sam-
arbejde og respekten for forskelligheder prioriteres højt. Målet er, at eleverne
- når de forlader skolen - fortsat har lyst og mod til at udvikle sig.
 
Skolebestyrelsen og hele skolens personale deltog i starten af skoleåret 2012-13 i en fælles proces for at opstille en bærende vision, for at fastlægge skolens overordnede værdigrundlag og for at sætte mål for skolens udvikling.
 
Vores skole fik en ambitiøs, tiltrækkende vision med rødder i fortiden og signal til fremtiden.
Ullerup Bæk Skolens vision er at arbejde for at "skabe fremtiden" for skolens elever og medarbejdere.
 
Værdier har betydning for skolens identitet og for udvikling af den rette kultur.
Værdier har betydning for børns og voksnes trivsel, udvikling og læring.
 
På Ullerup Bæk Skolen lægger vi vægt på:
 • Et udbytterigt og trygt indlæringsmiljø, hvor såvel de boglige som de kreative kundskaber vægtes højt
 • Trivsel og det sociale liv
 • Åbenhed, imødekommenhed og en positiv indstilling
 
 
Ullerup Bæk Skolens Vision:
 
 
Med udgangspunkt i folkeskolelovens formålsparagraf er visionen for Ullerup Bæk Skolen, at skolens faglige og pædagogiske virksomhed medvirker til at give alle elever de bedst tænkelige muligheder for at realisere et indholdsrigt og meningsfuldt liv.
 
Det betyder, at vi vil være:
 • Én af de mest attraktive folkeskoler i Danmark
 • En skole, hvor vi prioriterer forældresamarbejdet meget højt
 • En attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder dygtige, nysgerrige og ambitiøse medarbejdere på alle niveauer
 • En skole, der er kendetegnet ved at have en tydelig og visionær ledelse
 • En skole, der er kendetegnet ved et åbent og godt samarbejde på alle niveauer
 
Vi vægter fællesskabet – det betyder, at vi vil være:
 • En skole, hvor fællesskab er at have gode relationer og være anerkendt
 • En skole, hvor alle indgår i et fællesskab og har ret til venner
 • En skole, hvor forskellighed og mangfoldighed ses som en styrke
 • En skole, der som sit højeste mål har den enkelte elevs udvikling og glæde ved at lære og udvikle sig sammen med andre
 • En skole, hvor forældrene er en naturlig del af fællesskabet
 • En skole, hvor vi anerkender virtuelle fællesskaber
 
Skolens kerneydelse vil altid være læring – det betyder, at vi vil være:
 • En skole, der udfordrer og udforsker nye veje inden for undervisning og skoleudvikling
 • En skole, der har høje faglige mål, er innovativ og kreativ
 • En skole, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs baggrund, læringsmål og læringsprofil
 • En skole, der har fokus på elevernes motivation
 • En skole, hvor sundhed og bevægelse har høj prioritet
 
Skolen er visionært orienteret mod fremtiden – det betyder, at vi vil være:
 • En skole, der tager afsæt i den nyeste forskning
 • En skole, der forankrer nytænkning
 • En skole, der udfordrer skolens vaner og strukturer
 • En skole, hvor innovation er en integreret del af hverdagen med nye løbende projekter og metodeudvikling
 • En skole, der har mod til at eksperimentere

Med respekt for medarbejdernes professionalisme, ledelsens ansvar for undervisningens kvalitet, forældrenes medansvar for deres barns skolegang, børn og unges forskelligheder og det politiske niveaus sikring af folkeskolens demokratiske forankring - er visionen, at alle parter på skolen har mulighed for dialog, indsigt, kompetence og handlefrihed i det daglige virke på skolen.

 
 
Ullerup Bæk Skolens værdier
 
Faglighed - Respekt - Anerkendelse - Trivsel - Engagement
 
Alle disse værdier er nødvendige byggesten, for at vi kan leve op til vores ide om, at tryghed i hverdagen er en forudsætning for opbygning af en stærk faglighed. Vi vil gerne bevæge os fra værdi til værdifuld handling.
 
Vi tror på, at et godt sted at være, er et godt sted at lære.
 
Værdierne skal være med til at realisere dette mantra, og i det følgende vil hver enkelt værdi blive defineret og beskrevet med indhold og konsekvenser for vores læringsprocesser.
 
 
Faglighed
 
Ved faglighed forstår vi:
 • Høj professionalisme
 • Viden, didaktiske færdigheder og kompetencer
 • Beherskelse af teorier, metoder og arbejdsgange
 • At eleven udfordres der, hvor han/hun er
 • Højt ambitionsniveau for alle elever
 
Vi oplever faglighed, når:
 • Faglighed omsættes til praksis
 • Alle udfordres maksimalt
 • Alle er motiverede
 • Vi finder forskellige veje til viden og færdigheder
 • Der foregår faglig sparring
 • Der er den røde tråd gennem skoleforløbet
 
Det lykkes, når:
 • Eleverne opnår gode resultater
 • Eleverne opfylder de individuelle mål
 • Eleven opnår glæde ved egen fremgang
 • Personalet smiler på vejen hjem
 • Vi deler vores viden konstruktivt med hinanden
 • Vi trives og fagligheden blomstrer
 • Eleverne kan bruge deres viden til noget
 • Vi er klædt på til undervisning
 • Vi kan gøre hinanden interesserede og nysgerrige
 • Vi får og giver konstruktiv kritik
 
 
Respekt
 
Ved respekt forstår vi:
 • Respekt for hinandens kulturer - evnen til at rumme mangfoldighed
 • Ansvarlighed
 • Tolerance
 • Respekt for værdier, normer og regler
 • Værdig omgangstone – børn og voksne imellem
 • En grundpille for et trygt, rart og godt miljø
 
Vi oplever respekt, når:
 • Vi møder tillid og lytter til hinanden
 • Alle har det godt sammen og behandler hinanden ordentligt
 • Fælles aftaler opfyldes
 
Det lykkes, når:
 • Vi prioriterer dialogen
 • Der er god stemning på skolen
 • Vi oplever god kommunikation
 • Der er et godt arbejdsmiljø
 • Der er rum til alle og deres forskelligheder
 • De voksne er gode rollemodeller
 • Eleverne har respekt for dem selv, hinanden og de voksne
 
 
Anerkendelse
 
Ved anerkendelse forstår vi, at:
 • Alle bliver respekteret
 • Alle bliver set og hørt
 • Vi har en positiv tilgang til hinanden
 • Vi har fokus på den enkeltes styrker, ressourcer og kvaliteter
 • Vi forstår og respekter hinandens forskelligheder
 • Vi påskønner hinandens arbejde
 • Vi tager udgangspunkt i børn og voksnes sociokulturelle baggrund
 
Vi oplever anerkendelse, når:
 • Vi møder børn, kollegaer og forældre der, hvor de er
 • Vi giver og modtager skulderklap og konstruktiv feedback
 • Vi bliver respekteret for den vi er, og det vi gør
 • Vi føler os set og hørt
 • Der er plads til forskellighed
 • Alle er en del af fællesskabet
 • Vi ser den gode relation opstå
 • Der er tryghed
 • Der bakkes op om beslutninger
 • Vi er åbne over for andres styrker
 • Samspillet mellem voksne og børn fungerer, og samspillet mellem kollegaer fungerer
 
Det lykkes, når:
 • Vi ser faglig, social og relationsmæssig fremgang for den enkelte
 • Vi ser børn og voksne trives, udvikles og ”lykkes”
 • Alle bliver mødt individuelt og lyttet til
 • Vi gør hinanden gode
 • Alle kommer glade i skole/på arbejde/til møder
 • Alle tør ytre sig
 • Der er et godt arbejdsmiljø, en god stemning
 
 
Trivsel
 
Ved trivsel forstår vi:
 • Tryghed og tillid
 • Medindflydelse
 • Godt arbejdsmiljø
 • Gode relationer mellem børn og voksne
 • God kommunikation på alle niveauer
 
Vi oplever trivsel, når:
 • Vi møder hinanden positivt
 • Vi har rum og mulighed for udvikling
 • Alle børn og voksne er glade
 • Samarbejdet fungerer
 
Det lykkes, når:
 • Der er relationer for alle
 • Vi oplever tryghed og glæde
 • Der er positiv omgangstone
 
 
Engagement
 
Ved engagement forstår vi:
 • Højt intensitetsniveau
 • Nærvær
 • Indlevelse (Interesse, fordybelse, optagethed, forståelse)
 • Begejstring, entusiasme, ”smitte hinanden”, arbejdsglæde
 • Nysgerrighed og forundring
 • At være meget interesseret, optaget af noget eller nogen
 • At være inddraget, forpligtet i forhold til noget eller nogen
 
Vi oplever engagement, når:
 • Alle er aktivt deltagende og bidrager positivt
 • Vi er konstruktive
 • Kollegiale, faglige fællesskaber udvikles, ”går ud til kanten”, udfordrer hinanden på tværs
 • Vi oplever arbejdsglæde
 • Voksne og børn er forberedte og motiverede
 • Vi er fleksible i alle faser, der fremmer ”skolens formål”, arbejdstid, lektie tid
 • Vi har lyst til at være sammen
 • Vi deler ansvaret for elevernes læring
 
Det lykkes, når:
 • Vi sprudler – vi kan ikke lade være
 • Vi kommer i ”flow” og bliver opslugt, så vi ”glemmer tid og sted”
 • Når alle har lyst til at hænge ved/deltage mere, end de har pligt til
 • Der er god, positiv og glad stemning
 • Elevers engagement og begejstring skaber engagement hos forældre, lærere og pædagoger
 • Lærernes og forældrenes engagement skaber elev-engagement
 • Vi får konstruktiv feedback
 • Vi har lyst til og mod på at forny os
 • Vi har lyst til at vide mere, og vi forbliver nysgerrige
 • Alle føler sig som en del af fællesskabet
 • Vi oplever glade børn og voksne
 • Vi oplever, at eleven selv tager initiativ og kommer med idéer og forslag
 • Vi oplever humor og livsglæde
 
 
 
Evaluering
Selvstyrende team
På Ullerup Bæk Skolen løser vi opgaverne, bestyrker hinanden og opkvalificerer vores arbejde ved at samarbejde om opgaverne i team.
På Ullerup Bæk Skolen arbejder alle pædagogiske medarbejdere i selvstyrende team.
For at fastholde arbejdet med skolens værdier vælger de voksne omkring en børne/elevgruppe et afsæt i en eller flere af de ovennævnte værdier.
Herfra aftales en ”socialpædagogisk handlingsplan” for klassens udvikling med tydelige målsætninger og fælles beskrivelse af konkrete tiltag for arbejdet med klassens/holdets  kultur.
 
Det er vores holdning, at:
 • Det er en helt naturlig del i enhver målrettet udviklingsopgave at beskrive mål, opstille handlingsplaner, tidsplaner og evaluere resultatet af vores indsats. Vi vurderer løbende kvaliteten af vores arbejde:
  • I pædagogisk råd
  • I vores store og små teams
 • Vi diskuterer egnede evalueringsmetoder og tidspunkter
 • Alle fælles arrangementer efterfølgende evalueres i plenum

Det er ledelsens og det pædagogiske udvalgs opgave at tilrettelægge fælles indsatsområder, og ledelsen deltager aktivt som ”tovholder”.